Game Preview

 ...

 •  English    52     Public
  Countries in Asia with VN translation
 •   Study   Slideshow
 • What country is it?
  It's Afghanistan! - /æfˈgænəˌstæn/ - Afghanistan
 •  15
 • What country is it?
  It's Armenia! - /ɑrˈminiə/ - Armenia
 •  15
 • What country is it?
  It's Azerbaijan! - /ˌɑzərbaɪˈʤɑn/ - Azerbaijan
 •  15
 • What country is it?
  It's Bahrain! - /bɑˈreɪn/ - Bahrain
 •  15
 • What country is it?
  It's Bangladesh! - /ˈbæŋləˌdɛʃ/ - Bangladesh
 •  15
 • What country is it?
  It's Brunei! - /bruˈnaɪ/ - Brunei
 •  15
 • What country is it?
  It's Bhutan! - /ˌbuˈtæn/ - Bhutan
 •  15
 • What country is it?
  It's Cambodia! - /ˌkæmˈboʊdiə/ - Campuchia
 •  15
 • What country is it?
  It's China! - /ˈʧaɪnə/ - Trung Quốc
 •  15
 • What country is it?
  It's Cyprus! - /ˈsaɪprəs/ - Síp
 •  15
 • What country is it?
  It's Georgia! - /ˈʤɔrʤə/ - Georgia
 •  15
 • What country is it?
  It's Hong Kong! - /hɔŋ/ /kɔŋ/ - Hồng Ông
 •  15
 • What country is it?
  It's Hong Kong! - /hɔŋ/ /kɔŋ/ - Hồng Kông
 •  15
 • What country is it?
  It's India! - /ˈɪndiə/ - Ấn Độ
 •  15
 • What country is it?
  It's Indonesia! - /ˌɪndoʊˈniʒə/ - Indonesia
 •  15
 • What country is it?
  It's Iran! - /ɪˈrɑn/ - Iran
 •  15
 • What country is it?
  It's Iraq! - /ɪˈrɑk/ - Iraq
 •  15
 • What country is it?
  It's Israel! - /ˈɪzreɪəl/ - Israel
 •  15
 • What country is it?
  It's Japan! - /ʤəˈpæn/ - Nhật Bản
 •  15
 • What country is it?
  It's Jordan! - /ˈʤɔːdən/ - Jordan
 •  15
 • What country is it?
  It's Kazakhstan! - /ˈkæzəkstæn/ - Kazakhstan
 •  15
 • What country is it?
  It's Kuwait! - /kʊˈweɪt/ - Kuwait
 •  15
 • What country is it?
  It's Kyrgyzstan! - /ˈkɪəgɪzˌstɑːn/ - Kyrgyzstan
 •  15
 • What country is it?
  It's Laos! - /laʊs/ - Lào
 •  15
 • What country is it?
  It's Lebanon! - /ˈlɛbənən/ - Lebanon
 •  15
 • What country is it?
  It's Macau! - /məˈkaʊ/ - Ma Cao
 •  15
 • What country is it?
  It's Malaysia! - /məˈleɪʒə/ - Malaysia
 •  15
 • What country is it?
  It's the Maldives! - /ˈmɔlˌdaɪvz/ - Maldives
 •  15
 • What country is it?
  It's Mongolia! - /mɑŋˈgoʊliə/ - Mông Cổ
 •  15
 • What country is it?
  It's Myanmar! - /ˈmjɑnˈmɑr/ - Myanmar
 •  15
 • What country is it?
  It's Nepal! - /nəˈpɔl/ - Nepal
 •  15
 • What country is it?
  It's North Korea! - /nɔrθ/ /kɔˈriə/ - Bắc Triều Tiên
 •  15
 • What country is it?
  It's Oman! - /oʊˈmɑn/ - Oman
 •  15
 • What country is it?
  It's Pakistan! - /ˈpækɪˌstæn/ - Pakistan
 •  15
 • What country is it?
  It's Palestine! - /ˈpækɪˌstæn/ - Palestine
 •  15
 • What country is it?
  It's the Philippines! - /ˈfɪləˌpinz/ - Philippines
 •  15
 • What country is it?
  It's Qatar - /ˌkʌˈtɑr/ - Qatar
 •  15
 • What country is it?
  It's Saudi Arabia! - /ˈsɔdi/ /əˈreɪbiə/ - Ả Rập Xê Út
 •  15
 • What country is it?
  It's Singapore! - /ˈsɪŋəˌpɔr/ - Singapore
 •  15
 • What country is it?
  It's South Korea! - /saʊθ/ /kɔˈriə/ - Hàn Quốc
 •  15
 • What country is it?
  It's Sri Lanka! - /ʃri/ /ˈlæŋkə/ - Sri Lanka
 •  15
 • What country is it?
  It's Syria! - /ˈsɪriə/ - Syria
 •  15
 • What country is it?
  It's Taiwan! - /ˈtaɪˈwɑn/ - Đài Loan
 •  15
 • What country is it?
  It's Tajikistan! - /ˌtɑˈʤikɪˌstæn/ - Tajikistan
 •  15
 • What country is it?
  It's Thailand! - /ˈtaɪˌlænd/ - Thái Lan
 •  15
 • What country is it?
  It's East Timor! - /ist/ /tiˈmɔr/ - Đông Timor
 •  15
 • What country is it?
  It's Turkey! - /ˈtɜrki/ - Thổ Nhĩ Kỳ
 •  15
 • What country is it?
  It's Turkmenistan! - /ˌtɜrkˈmɛnɪˌstæn/ - Turkmenistan
 •  15
 • What country is it?
  It's United Arab Emirates (UAE) - /juˈnaɪtəd/ /ˈærəb/ /ˈɛmərəts/ - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
 •  15
 • What country is it?
  It's Uzbekistan! - /uzˈbɛkɪˌstæn/ - Uzbekistan
 •  15
 • What country is it?
  It's Vietnam! - /viˌɛtˈnɑm/ - Việt Nam
 •  15
 • What country is it?
  It's Yemen! - /ˈjɛmən/ - Yemen
 •  15