Study

Everybody Up 1 Unit 7 Lesson 1 My Body SKA2

 •   0%
 •  0     0     0

 • This is my ______.
  This is my TOE.
 • This is my ______.
  This is my FOOT.
 • These are my ______.
  These are my FEET.
 • These are my ______.
  These are my FINGERS.
 • These are my ______.
  These are my HANDS.
 • These are my ______.
  These are my TOES.
 • This is my ______.
  This is my HAND.
 • These are my ______.
  These are my LEGS.
 • I'm sorry! That's _____.
  That's OK.
 • This is my ______.
  This is my FINGER.
 • This is my ______.
  This is my LEG.
 • I'm ______! That's OK.
  I'm SORRY!
 • These are my ______.
  These are my ARMS.
 • This is my ______.
  This is my ARM.
 • What are these?
  Show and tell a partner.