Edit Game
[EN-VN] Places in Town - Các địa điểm tro ...
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   25  Close
What place is it?
It's a zoo! - /zu/ - Sở thú
What place is it?
It's a supermarket! - /ˈsupərˌmɑrkɪt/ - Siêu thị
What place is it?
It's a stadium! - /ˈsteɪdiəm/ - Sân vận động
What place is it?
It's a shopping mall! - /ˈʃɑpɪŋ/ /mɔl/ - Trung tâm thương mại
What place is it?
It's a school! - /skul/ - Trường học
What place is it?
It's a post office! - /poʊst/ /ˈɔfəs/ - Bưu điện
What place is it?
It's a police station! - /pəˈlis/ /ˈsteɪʃən/ - Đồn cảnh sát
What place is it?
It's a restaurant! - /ˈrɛstəˌrɑnt/ - Nhà hàng
What place is it?
It's a pharmacy! - /ˈfɑrməsi/ - Nhà thuốc
What place is it?
It's a pet shop! - /pɛt/ /ʃɑp/ - Cửa hàng thú cưng
What place is it?
It's a park! - /pɑrk/ - Công viên
What place is it?
It's a museum! - /mjuˈziəm/ - Bảo tàng
What place is it?
It's a hotel! - /hoʊˈtɛl/ - Khách sạn
What place is it?
It's a hospital! - /ˈhɑˌspɪtəl/ - bệnh viện
What place is it?
It's a gym! - /ʤɪm/ - Phòng tập thể hình
What place is it?
It's a gas station! - /gæs/ /ˈsteɪʃən/ - Trạm xăng
What place is it?
It's a fire station! - /ˈfaɪər/ /ˈsteɪʃən/ - Trạm cứu hỏa
What place is it?
It's a cinema - /ˈsɪnəmə/ - rạp chiếu phim
What place is it?
It's a church! - /ʧɜrʧ/ - Nhà thờ
What place is it?
It's a cafe! - /kəˈfeɪ/ - Tiệm cà phê
What place is it?
It's a bus station! - /bʌs/ /ˈsteɪʃən/ - trạm xe buýt
What place is it?
It's a bookstore! - /ˈbʊkstɔː/ - Nhà sách
What place is it?
It's a bank! - /bæŋk/ - Ngân hàng
What place is it?
It's a bakery! - /ˈbeɪkəri/ - Tiệm bánh
What place is it?
It's an airport! - /ˈeəpɔːt/ - Sân bay