Game Preview

[EN-VN] Bathroom - Phòng tắm

 •  English    16     Public
  Things we can find in the bathroom with VN translation
 •   Study   Slideshow
 • What is it?
  It's a bathtub! - /ˈbæθtəb/ - bồn tắm
 •  15
 • What is it?
  It's body wash! - /ˈbɑdi/ /wɑʃ/ - sữa tắm
 •  15
 • What is it?
  It's a comb! - /koʊm/ - cây lược
 •  15
 • What is it?
  It's a dryer! - /hɛr/ /ˈdraɪər/ - máy sấy tóc
 •  15
 • What is it?
  It's a mirror! - /ˈmɪrər/ - cái gương
 •  15
 • What is it?
  It's mouth wash! - /ˈmaʊˌθwɑʃ/ - nước súc miệng
 •  15
 • What is it?
  It's shampoo! - /ʃæmˈpu/ - dầu gội
 •  15
 • What is it?
  It's a shower head! - /ˈʃaʊər/ /hɛd/ - vòi sen
 •  15
 • What is it?
  It's a sink! - /sɪŋk/ - bồn rửa mặt
 •  15
 • What is it?
  It's soap! - /soʊp/ - xà phòng
 •  15
 • What is it?
  It's a tissue. - /ˈtɪsˌju/ - khăn giấy
 •  15
 • What is it?
  It's toilet paper! - /ˈtɔɪlət/ /ˈpeɪpər/ - giấy vệ sinh
 •  15
 • What is it?
  It's a toilet! - /ˈtɔɪlət/ - bồn cầu
 •  15
 • What is it?
  It's a toothbrush! - /ˈtuθbrəʃ/ - bàn chải đánh răng
 •  15
 • What is it?
  It's toothpaste! - /ˈtuθˌpeɪst/ - kem đánh răng
 •  15
 • What are these?
  These are towels! - /ˈtaʊəlz/ - khăn tắm
 •  15