Game Preview

[EN-VN] Drinks - Thức uống

 •  English    15     Public
  Drinks with VN translation.
 •   Study   Slideshow
 • What drink is it?
  It's beer! - /bɪr/ - bia
 •  15
 • What drink is it?
  It's bubble tea! - /ˈbʌbəl/ /ti/ - trà sữa trân châu
 •  15
 • What drink is it?
  It's coconut water! - /ˈkoʊkəˌnʌt/ /ˈwɔtər/ - nước dừa
 •  15
 • What drink is it?
  It's coffee! - /ˈkɑfi/ - cà phê
 •  15
 • What drink is it?
  It's coke! - /koʊk/ - coca-cola
 •  15
 • What drink is it?
  It's hot chocolate! - /hɑt/ /ˈʧɔklət/ - sô-cô-la nóng
 •  15
 • What drink is it?
  It's iced tea! - /aɪst/ /ti/ - trà đá
 •  15
 • What drink is it?
  It's juice! - /ʤus/ - nước ép
 •  15
 • What drink is it?
  It's lemonade! - /ˈlɛməˈneɪd/ - nước chanh
 •  15
 • What drink is it?
  It's milk! - /mɪlk/ - sữa
 •  15
 • What drink is it?
  It's a milkshake! - /ˈmɪlkˌʃeɪk/ - sữa lắc
 •  15
 • What drink is it?
  It's a smoothie! - /ˈsmuːði/ - sinh tố
 •  15
 • What drink is it?
  It's tea! - /tiː/ - trà
 •  15
 • What drink is it?
  It's water! - /ˈwɔːtə/ - nước
 •  15
 • What drink is it?
  It's wine! - /waɪn/ - rượu
 •  15