Study

Everybody Up 1 Unit 5 Lesson 2 Playtime SKA2

 •   0%
 •  0     0     0

 • Emma and Ann's dad can ______. (#5)
  Emma and Ann's dad can FLY A KITE.
 • I can't ______.
  I can't RIDE A BIKE.
 • Emma can't ______. (#2)
  Emma can't PLAY SOCCER.
 • Danny ______ play soccer. (#1)
  Danny CAN play soccer.
 • Julie can ______. (#3)
  Julie can JUMP ROPE.
 • Play ______.
  Play SOCCER.
 • Ride a ______.
  Ride a BIKE.
 • I can ______.
  I can PLAY SOCCER.
 • Fly a ______.
  Fly a KITE.
 • I can't ______.
  I can't FLY A KITE.
 • Jump ______.
  Jump ROPE.
 • Julie's brother can't ______. (#8)
  Julie's brother can't RIDE A BIKE.
 • Mike ______ jump rope. (#4)
  Mike CAN'T jump rope.
 • Julie's dad ______ ride a bike. (#7)
  Julie's dad CAN ride a bike.
 • I can ______.
  I can JUMP ROPE.
 • Ann can't ______. (#6)
  Ann can't FLY A KITE.