Edit Game
Czasowniki nieregularne
 Delete

Use commas to add multiple tags

 Private  Unlisted  Public

 Save   79  Close
pisać -> ...
write
wygrywać -> ...
win
nosić -> ...
wear
myśleć -> ...
think
mówić (coś komuś) -> ...
tell
uczyć (kogoś) -> ...
teach
ciąć -> ...
cut
brać -> ...
take
pływać -> ...
swim
spędzać, wydawać -> ...
spend
mówić (np. Ja mówię po Polsku) -> ...
speak
siedzieć -> ...
sit
widzieć -> ...
see
mówić (np. Kasia powiedziała, że lubi żelki) -> ...
say
biegać -> ...
run
jeździć -> ...
ride
czytać -> ...
read
spotykać, poznawać -> ...
meet
robić (np. ciasto) -> ...
make
opuszczać, wychodzić, odjeżdżać -> ...
leave
wiedzieć -> ...
know
słyszeć -> ...
hear
mieć -> ...
have
iść -> ...
go
dawać -> ...
give
dostawać -> ...
get
zapominać -> ...
forget
latać -> ...
fly
znajdować -> ...
find
karmić -> ...
feed
spadać -> ...
fall
jeść -> ...
eat
pić -> ...
drink
robić (np. pracę domową) -> ...
do
przychodzić -> ...
come
łapać -> ...
catch
kupować -> ...
buy
łamać, psuć -> ...
break
zaczynać -> ...
begin
być -> ...
be
write, ... , ...
wrote, written
win, ... , ...
won, won
wear, ... , ...
wore, worn
think, ... , ...
thought, thought
tell, ... , ...
told, told
take, ... , ...
took, taken
swim, ... , ...
swam, swum
spend, ... , ...
spent, spent
speak, ... , ...
spoke, spoken
see, ... , ...
saw, seen
sit, ... , ...
sat, sat
say, ... , ...
said, said
run, ... , ...
ran, run
ride, ... , ...
rode, ridden
read, ... , ...
read, read
meet, ... , ...
met, met
make, ... , ...
made, made
leave, ... , ...
left, left
know, ... , ...
knew, known
hear, ... , ...
heard, heard
have, ... , ...
had, had
go, ... , ...
went, gone
give, ... , ...
gave, given
get, ... , ...
got, got
forget, ... , ...
forgot, forgotten
fly, ... , ...
flew, flown
find, ... , ...
found, found
feed, ... , ...
fed, fed
fall, ... , ...
fell, fallen
eat, ... , ...
ate, eaten
drink, ... , ...
drank, drunk
do, ... , ...
did, done
cut, ... , ...
cut, cut
come, ... , ...
came, come
catch, ... , ...
caught, caught
buy, ... , ...
bought, bought
break, ... , ...
broke, broken
begin, ... , ...
began, begun
be, ... , ...
was/were, been