Game Preview

[EN-VN] Opposites - Từ trái nghĩa

 •  English    34     Public
  Opposite adjectives with VN translation.
 •   Study   Slideshow
 • -
  Active - /ˈæktɪv/ - Năng động
 •  15
 • -
  Lazy - /ˈleɪzi/ - Lười biếng
 •  15
 • -
  Cold - /kəʊld/ - Lạnh
 •  15
 • -
  Hot - /hɒt/ - nóng
 •  15
 • -
  Front - /frʌnt/ - trước
 •  15
 • -
  Back - /bæk/ - Sau
 •  15
 • -
  Same - /seɪm/ - Giống
 •  15
 • -
  Different - /ˈdɪfrənt/ - Khác
 •  15
 • -
  Summer - /ˈsʌmə/ - Mùa hè
 •  15
 • -
  Winter - /ˈwɪntə/ - Mùa đông
 •  15
 • -
  Asleep - /əˈsliːp/ - Ngủ
 •  15
 • -
  Awake - /əˈweɪk/ - Thức
 •  15
 • -
  Left - /lɛft/ - Trái
 •  15
 • -
  Right - /raɪt/ - Phải
 •  15
 • -
  Big - /bɪg/ - to
 •  15
 • -
  Small - /smɔːl/ - nhỏ
 •  15
 • -
  Strong - /strɒŋ/ - Mạnh
 •  15
 • -
  Weak - /wiːk/ - Yếu
 •  15
 • -
  Day - /deɪ/ - Ngày
 •  15
 • -
  Night - /naɪt/ - Đêm
 •  15
 • -
  Clean - /kliːn/ - Sạch
 •  15
 • -
  Dirty - /ˈdɜːti/ - Dơ
 •  15
 • -
  Healthy - /ˈhɛlθi/ - Khỏe
 •  15
 • -
  Unhealthy - /ʌnˈhɛlθi/ - Không khỏe
 •  15
 • -
  Open - /ˈəʊpən/ - Mở
 •  15
 • -
  Close - /kləʊs/ - Đóng
 •  15
 • -
  Dry - /draɪ/ - Khô
 •  15
 • -
  Wet - /wɛt/ - Ướt
 •  15
 • -
  Push - /pʊʃ/ - Đẩy
 •  15
 • -
  Pull - /pʊl/ - Kéo
 •  15
 • -
  Cry - /kraɪ/ - Khóc
 •  15
 • -
  Laugh - /lɑːf/ - Cười
 •  15
 • -
  Old - /əʊld/ - Già
 •  15
 • -
  Young - /jʌŋ/ - Trẻ
 •  15