Game Preview
Characters in Conan
 • Game Code: 68488
 •  24    Featured
  How many do you know?
 •   Study
 • Who ?
  Conan
 •  25
 • Who ?
  Mori Ran
 •  10
 • Who ?
  Mori Kogoro
 •  20
 • Who ?
  Haibara
 •  15
 • Who ?
  Gin
 •  5
 • Who ?
  Vodka
 •  20
 • Who ?
  Vermouth
 •  25
 • Who ?
  Rena
 •  25
 • Who ?
  Sonoko
 •  10
 • Who ?
  Yusaku
 •  20
 • Who ?
  Yukiko
 •  15
 • Who ?
  Eri
 •  10
 • Who ?
  Heiji
 •  5
 • Who ?
  Kazuha
 •  20
 • Who ?
  Meagure
 •  10
 • Who ?
  Sato
 •  15
 • Who ?
  Takagi
 •  10
 • Who ?
  Chiba
 •  15
 • Who ?
  Shuchi
 •  25
 • Who ?
  Asaca
 •  25
 • Who ?
  Eisuke
 •  20
 • Who ?
  Agasa
 •  20
 • Who ?
  Kaito Kid
 •  10
 • Who ?
  Irish
 •  25