Game Preview
Pronunciaton2
 • Game Code: 17454
 •  16    Public
  phonetic transcription


    Study
    Ondřej Hofman
 • /aɪ æm ˈsɒri tuː hɪə ðæt/
  I am sorry to hear that.

 •  15
 • /aɪ wɪl kiːp maɪ ˈfɪŋgəz krɒst fɔː juː/
  I will keep my fingers crossed for you.

 •  15
 • /ˈnɛvə maɪnd/
  never mind

 •  10
 • /hiː juːzd tuː lɪv ɪn ˈlʌndən/
  He used to live in London.

 •  15
 • /sɪˈlebrɪti ˌmægəˈziːn/
  celebrity magazine

 •  10
 • /geɪm ʃəʊ həʊst/
  game show host

 •  15
 • /ˈsɒri aɪ æm leɪt/
  Sorry I am late.

 •  15
 • /ʤʌŋk fuːd/
  junk food

 •  10
 • /ˈpiːpl ˈrekəgnaɪz miː ˈevrɪweə/
  People recognize me everywhere.

 •  15
 • /ʃiː fel θruː ði aɪs/
  She fell through the ice.

 •  15
 • /hæv juː siːn ə ˈʃuːtɪŋ stɑː/
  Have you seen a shooting star?

 •  15
 • /aɪ hæv nəʊ aɪˈdɪə/
  I have no idea.

 •  15
 • /ˈpiːtə didnt hæv tuː get ʌp ˈɜːli/
  Peter didn´t have to get up early.

 •  15
 • /ˈbetə lʌk nekst taɪm/
  Better luck next time.

 •  15
 • /ʃiː ɪz ˈweərɪŋ ə straɪpt ˈtiːʃɜːt/
  She is wearing a striped T-shirt.

 •  15
 • /traɪ ˈsʌmθɪŋ ɒn/
  Try something on.

 •  15